123 745 z 150 000 podpisů

Evropské Komisi, Evropské radě a Evropskému parlamentu

Petice

Vyzýváme Evropskou unii, aby naléhavě, konečně a plně sladila normy kvality ovzduší EU s nejnovějšími dostupnými vědeckými poznatky, aby chránila naše zdraví.

Právně závazné limity EU pro látky znečišťující ovzduší by měly být založeny na vědě a měly by být přinejmenším stejně přísné jako pravidelně aktualizované směrnice Světové zdravotnické organizace.

Proč je to důležité?

Aktualizace pro léto 2021:

Dne 12. května zveřejnila Evropská komise svůj akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy (ZPAP). [1] Akční plán bohužel v nadcházející legislativní revizi směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší neoznamuje úplné sladění norem kvality ovzduší v EU se směrnicemi WHO.

ZPAP si vytyčuje nový cíl pro rok 2030 snížit „o více než 55 % zdravotní dopady (předčasná úmrtí) znečištění ovzduší“. Toho bude dosaženo i v případě stávajících právních předpisů a stále to způsobuje příliš mnoho škod na zdraví. [2]

  1. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a1c34a56-b314-11eb-8aca-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
  2. https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/SWD_2019_427_F1_AAQ%20Fitness%20Check.pdf, Annex 8: The 2018 Clean Air Outlook (Výhled čistého vzduchu pro rok 2018)

***

V jedné ze škol ve Varšavě je na desce vedle vchodu velký červený bod. Říká dětem, zda si budou hrát venku. V mnoha dnech si nehrají: vzduch je tak znečištěný, že hraní venku představuje příliš velké zdravotní riziko.

Znečištění ovzduší u dětí způsobuje astma, dětské rakoviny a chronické nemoci. [1] A to vede v Evropě každý rok ke stovkám tisíc úmrtí. [2]

EU má normy kvality ovzduší, které nás mají chránit. Ale protože nejsou 100 % založené na vědě, jsou úrovně alarmu nastaveny příliš vysoko. [2] To nás nutí myslet si, že náš vzduch je čistý, i když to tak není.

Je to opravdu jednoduché: Pokud je vzduch znečištěn, není to bezpečné. [3] Před více než deseti lety však byly alarmové úrovně znečištění mnohem vyšší, než navrhovala věda. Takže „oficiálně“ většina lidí v Evropě dýchá přijatelný vzduch a politici nemusí pro ochranu našeho zdraví nic dělat.

Pokud použijeme definici čistého vzduchu Světové zdravotnické organizace (WHO), obraz se náhle změní: tři čtvrtiny lidí žijících ve městech v celé EU dýchají vzduch ohrožující zdraví. [4] Musíme Evropskému parlamentu a politikům ve všech orgánech EU ukázat, že o tom víme a že nad tím nebudeme zavírat oči.

Právě teď máme šanci nechat všechny děti bezpečně dýchat. Znečištění ovzduší je nebezpečné pro děti, ale přináší obrovské riziko pro nás všechny. Bylo prokázáno spojení se srdečním a plicním onemocněním, stejně jako s nárůstem obezity a Alzheimerovy choroby. [5] Naše města můžeme učinit zelenými a náš vzduch svěžím.

Zajistěte, abychom byli všichni chráněni: Podepište a žádejte EU o lepší kvalitu ovzduší v Evropě!

Literatura:

  1. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
  2. https://www.env-health.org/issues/air-quality/
  3. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf
  4. Přibližně 4 % městské populace EU-28 byla v roce 2018 vystavena zdravotně škodlivým úrovním PM 2,5 (částice o průměru 2,5 μm nebo menším) nad mezní hodnotou EU. Avšak v porovnání se směrnicemi WHO pro kvalitu ovzduší pro PM 2,5 se tento podíl zvyšuje na 74 %. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
  5. https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution

In partnership with:

Přispějete, prosím?

Clean air is one of the most burning issues the EU is facing right now and we have to make sure it is dealt with to the benefit of us all and our kids. But to fight for this in the long term, we need funds. Will you chip in to help us make European cities green, clean and safe?

Would you like to make a donation in British pounds (GBP)? You can do it here.

Other ways of giving

You can transfer your donation to our bank account

Please include your email address as payment reference

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Germany

We want to be transparent and accountable about how we spend your donations - for more information please see our Donation Policy.

Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to WeMove Europe keeping you informed about campaigns and agree to the use of cookies in accordance with our privacy policy.

Další krok - Předávejte informaci dál.

Tuto petici podepisujete jako To nejste Vy? Klepněte sem.