308 326 z 350 000 podpisów

Do Komisarza ds. Środowiska Virginijusa Sinkevičiusa, Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides, Komisji i Rady Europejskiej oraz polskiej ministry klimatu i środowiska Anny Moskwy

Petycja

Apeluję o zapobieżenie uwolnieniu do środowiska naturalnego organizmów modyfikowanych przy użyciu technologii „gene drive”. Wzywam do podjęcia prac nad wprowadzeniem globalnego moratorium na wprowadzanie takich organizmów do środowiska na Konferencji Stron (COP) Konwencji Narodów Zjednoczonych o Różnorodności Biologicznej (CBD).

Dlaczego jest to ważne?

Wyobraź sobie genetycznie modyfikowane komary zaprojektowane tak, by jak najszybciej dziedziczyły swoje geny, czyniły swoich kuzynów bezpłodnymi i prowadziły do ich wymarcia - w ten sposób zakłócając łańcuch pokarmowy.[1]

Zdaniem naukowców istnieje ryzyko, że technologia „gene drive” – tzw. nadpisywanie genów – może nawet przenosić materiał genetyczny z komarów na motyle. Jeśli tak się stanie, spowoduje to masowe wymieranie zapylaczy, a w konsekwencji utratę wielu roślin, upraw i całych ekosystemów [2].

Nikt, kto obecnie promuje tę technologię, nie wie, jak zminimalizować to ryzyko. A mimo to postępują prace nad jej wprowadzeniem w życie. Większość funduszy na jej rozwój pochodzi od amerykańskiej agencji wojskowej DARPA oraz od Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

W ramach przygotowań do ważnego posiedzenia ONZ w 2021 roku szereg ważnych decyzji zostanie podjętych na konferencjach eksperckich. Na wszystkich tych konferencjach swoją reprezentację ma Unia Europejska. Parlament Europejski wezwał już Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzenia globalnego moratorium na uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych za pomocą technologii „gene drive”. To jednak nie wystarczy. Nasz wspólny głos może być decydujący.

Razem z ponad 200 organizacjami z całego świata apelujemy o wprowadzenie globalnego moratorium na wprowadzanie do środowiska naturalnego organizmów żywych modyfikowanych przy użyciu technologii „gene drive”. Uważamy to za konieczne dla ochrony różnorodności biologicznej. [3]

Podejście ostrożnościowe wymaga, aby moratorium pozostało w mocy do czasu przyjęcia obowiązujących wszystkie kraje świata reguł dotyczących następujących źródeł ryzyka i odpowiedzi na otwarte pytania:

 • Brak kontroli nad rozprzestrzenianiem. Według obecnego stanu wiedzy nie ma możliwości wychwycenia uwolnionych do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Nie ma również możliwości ograniczenia ich rozprzestrzeniania się w czasie i przestrzeni. Granice państwowe ani geograficzne nie są dla nich barierą.
 • Ryzyko związane z prowadzeniem badań. O ile wiemy, technologia „gene drive” była jak dotąd testowana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Jednak nawet to jest ryzykowne, ponieważ już kilka organizmów, które wydostaną się na zewnątrz, może stanowić zagrożenie.
 • Narzędzia inżynierii genetycznej są podatne na błędy. Narzędzia inżynierii genetycznej takie jak CRISPR/Cas9, które pozostają aktywne w uwolnionych organizmach, nie są odporne na błędy. Możliwe jest zatem wystąpienie nieprzewidzianych skutków na poziomie genetycznym.
 • Przewidzenie wszystkich konsekwencji ekologicznych jest zawsze skomplikowane, a często niemożliwe. Technologia „gene drive” została zaprojektowana tak, by przynosić efekty w naturalnie występujących populacjach organizmów, a efekty te są dziedziczone w kolejnych pokoleniach jako cechy dominujące. Nie sposób przewidzieć, w jaki sposób zniknięcie jednej odmiany zwierząt zmieni łańcuchy pokarmowe i wpłynie na zachowanie innych gatunków. Jak dotąd nie powstały żadne wytyczne dotyczące oceny ryzyka i nie jest pewne, czy taka ocena jest w ogóle możliwa. Nie wykonano praktycznie żadnych badań na temat potencjalnych zagrożeń dla ludzi i dla środowiska.
 • Poza oceną ryzyka konieczne jest sporządzenie kompleksowej oceny technologicznej, zanim organizmy zmodyfikowane za pomocą technologii „gene drive” zostaną wprowadzone do środowiska. Ze względu na to, że ta technologia ma daleko idące konsekwencje i pociąga za sobą wątpliwości techniczne, ekologiczne, etyczne, kulturowe, społeczne oraz legislacyjne, zastosowanie tej technologii w środowisku musi zostać poprzedzone jej wyczerpującą oceną. Nie są również wystarczająco jasne kwestie związane z odpowiedzialnością prawną i prawem do odszkodowań.
 • Technologia „gene drive” ma również zastosowania militarne. Amerykański wojskowy instytut badawczy DARPA jest jednym z największych sponsorów badań nad technologią „gene drive” [4]. W ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o Broni Biologicznej od kilku lat prowadzone są rozmowy na temat ograniczenia potencjalnego zagrożenia, jakie wiąże się z użyciem technologii „gene drive” jako broni.
 • Kto decyduje? Jeśli organizmy zmodyfikowane za pomocą technologii „gene drive” mogą i powinny rozprzestrzeniać się w środowisku, należy wyjaśnić, kto ma prawo decydować o ich uwolnieniu. W tym celu konieczne jest powołanie instytucji i stworzenie mechanizmu decyzyjnego na poziomie globalnym.

Przypisy:

 1. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191219142646.htm
 2. Z dotychczasowych badań wynika, że bakteria o nazwie wolbachia może przenosić geny między różnymi gatunkami owadów. Teoretycznie jest więc możliwy transfer genów między komarami a owadami zapylającymi.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882834/
 3. https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/forcing_the_farm_sign_on_letter_english_web.pdf
 4. https://www.etcgroup.org/content/gene-drive-files

Partnerzy:
Twojego tweeta otrzyma polskiej ministry klimatu i środowiska Anny Moskwy

W czwartek politycy UE będą dyskutować o technologii „gene drive” – nowym sposobie modyfikowania genetycznego zwierząt i roślin. Zastosowanie tej metody powoduje, że nowo powstałe organizmy są wyłącznie męskie. Może to doprowadzić do wytępienia całych gatunków.

Apelujemy do ministrów środowiska i rolnictwa państw członkowskich UE, aby zgodnie z zaleceniami ekspertów nie godzili się na uwalnianie do środowiska zwierząt i roślin modyfikowanych genetycznie przy użyciu technologii „gene drive” do czasu, kiedy dobrze poznamy zagrożenia związane z tą technologią i sposoby ich unikania. Dziękujemy za czas poświęcony na wysłanie tweetów!

Wyślij tweeta

Form to send tweet
Napisz tweeta jako To nie Ty? Kliknij

Napisz do

Form to send email

Osobiste listy, pisane „od serca”, są przekonujące i mogą wpływać na stanowiska polityków. Napisz do polskiego ministra środowiska i podaj mu argumenty za globalnym moratorium na technologię „gene drive”. Poniższe punkty mogą Ci podsunąć pomysł.

Nie zapomnij podpisać się pod wiadomością.

 • W ten czwartek politycy będą dyskutować o technologii „gene drive” – nowym sposobie modyfikowania genetycznego zwierząt i roślin. Zastosowanie tej metody powoduje, że nowo powstałe organizmy są wyłącznie męskie. Może to doprowadzić do wytępienia całych gatunków.
 • Apeluję do Pana o przychylenie się do zaleceń ekspertów, którzy przestrzegają, że zwierząt i roślin zmodyfikowanych genetycznie w ten sposób nie należy uwalniać do środowiska, dopóki nie poznamy lepiej tej technologii i nie nauczymy się unikać związanego z nią ryzyka.
 • Piszę do Pana, ponieważ głęboko niepokoi mnie nowa technologia modyfikacji genetycznej, znana pod nazwą „gene drive”.
 • Technologia „gene drive” musi być ściśle uregulowana na całym świecie zgodnie z zasadą ostrożnościową. Potrzebne jest globalne moratorium na jej stosowanie, ponieważ w tej chwili nikt jeszcze nie zna w pełni jej efektów i czynników ryzyka, jakie się z nią wiąże.
 • Technologia „gene drive” powstała z myślą o „przeprojektowywaniu”, zastępowaniu i eliminowaniu dziko żyjących populacji zwierząt i gatunków roślin poprzez ich modyfikację genetyczną. Wiąże się z tym wysokie ryzyko, którego nie jesteśmy jeszcze w pełni świadomi.
 • Uprzejmie proszę o poparcie wprowadzenia globalnego moratorium na spotkaniu przygotowawczym SBSTTA24 przed konferencją COP 15 Konwencji ONZ o Różnorodności Biologicznej (UN CBD).
 • Głęboko niepokoją mnie plany wprowadzenia do środowiska komarów zmodyfikowanych genetycznie przy użyciu technologii „gene drive”. Taka operacja ma się odbyć w niedalekiej przyszłości w Burkina Faso i byłaby to pierwsza w historii próba tej technologii w środowisku naturalnym [1].
 • Perspektywa ta jest zatrważająca. Niezależni badacze [2] oraz urzędy odpowiedzialne za ochronę środowiska w kilku krajach UE [3] ostrzegają, że obecna wiedza naukowa i dane dotyczące możliwych szkodliwych skutków użycia tej technologii dla środowiska i dla zdrowia ludzi są dalece niewystarczające.
 • Te doniesienia rodzą obawy, że uwolnienie do środowiska organizmów modyfikowanych przy użyciu technologii „gene drive” może poważnie zaszkodzić różnorodności biologicznej, a organizmy te mogłyby się w nieodwracalny sposób rozprzestrzeniać ponad granicami państw, a nawet między kontynentami, co naruszałoby międzynarodowe umowy o dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgodzie. Kwestia jest niepokojąca szczególnie z tego względu, że nie ma możliwości wychwycenia takich organizmów ze środowiska ani cofnięcia efektów tej technologii.
 • Dołączając do 160 tysięcy innych obywatelek i obywateli UE [4], Parlamentu Europejskiego [5] i 78 europejskich organizacji obywatelskich [6], chcę zaapelować do Pana o postępowanie zgodne ze ścisłą interpretacją unijnej zasady ostrożnościowej. Proszę zatem, ab na poziomie UE i na forach światowych, takich jak Konwencja ONZ o Różnorodności Biologicznej, zabiegał Pan o wprowadzenie regulacji, które nie dopuszczą do testowania lub wdrażania technologii „gene drive” w środowisku naturalnym, dopóki nie uzyskamy pewności, że jesteśmy w stanie zapobiec jej szkodliwym skutkom dla bioróżnorodności, zdrowia ludzi oraz dla działalności gospodarczej, w tym dla rolnictwa.

[1] Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) (2019). Warsztaty STOA. Naukowe i etyczne aspekty technologii gene drive. Studium przypadku: zwalczanie malarii. (s.6): https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161962/1-Booklet.pdf
[2] CSS, ENSSER, VDW (2019). Technologia Gene Drive. Wiedza naukowa, zastosowania, aspekty społeczne, etyczne i regulacje. Online: https://genedrives.ch/wp-content/uploads/2019/10/Gene-Drives-Book-WEB.pdf
[3] Dolezel, M. et al. (2019): Organizmy modyfikowane przy użyciu technologii gene drive. Implikacje dla ochrony środowiska i przyrody. Umweltbundesamt, Wiedeń:
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0705.pdf
[4] Europejska petycja o globalne moratorium na uwalnianie do środowiska organizmów modyfikowanych przy użyciu technologii gene drive: https://act.wemove.eu/campaigns/moratorium-gene-drive
[5] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 stycznia 2020 r. na 15. posiedzeniu Konferencji Stron (COP15) Konwencji o Różnorodności Biologicznej, paragraf 13: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_EN.html
[6] Wspólny list 78 europejskich organizacji obywatelskich wzywający Komisję Europejską do poparcia globalnego moratorium na uwalnianie do środowiska organizmów modyfikowanych przy użyciu technologii gene drive na konferencji CBD COP 15: https://update.zs-intern.de/fileadmin/files/SOS/gene_drive/Open_Letter_to_the_EU_Commission_Please_support_a_global_moratorium_on_the_release_of_Gene_Drive_Organisms_30.06.2020.pdf

Adresaci:

Wyślij jako To nie Ty? Kliknij

Odbiorcy otrzymają Twoje imię i nazwisko, adres email oraz adres Klikając przycisk „Podpisz”, wyrażasz poparcie dla tej kampanii i zezwalasz WeMove Europe na wykorzystanie Twoich danych do celów tej kampanii. Adresatowi petycji możemy przekazać Twoje imię i nazwisko oraz kraj. Usuniemy Twoje dane po zakończeniu kampanii, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas spersonalizowanych e-maili o naszych kampaniach. Nigdy nie udostępnimy informacji o Tobie żadnym stronom trzecim bez Twojego zezwolenia. Tu możesz przeczytać naszą pełną politykę prywatności.

Dorzucisz się?

„Gene drive” to nowo wynaleziona technika inżynierii genetycznej pozwalająca modyfikować zwierzęta i rośliny. Powstałe w ten sposób osobniki mogą się rozprzestrzeniać, zastępując swoich naturalnych kuzynów i prowadząc do ich wymarcia. Używając tej technologii, ryzykujemy zapaść całych ekosystemów.

Mamy szansę doprowadzić do wprowadzenia globalnego moratorium na tę nową technologię, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Czy przekażesz kilka złotych miesięcznie, byśmy mogli skutecznie działać, zanim dojdzie do nieodwracalnych szkód?

A mosquito, a mouse and a moth titled with hazard gene drive and marked eradicated

Jak się dorzucić w inny sposób?

Możesz zrobić przelew na nasze konto.

Podaj swój adres e-mail w tytule przelewu.

WeMove Europe SCE mbH
IBAN: DE98 4306 0967 1177 7069 00
BIC: GENODEM1GLS, GLS Bank
Berlin, Niemcy

Przejrzyste i odpowiedzialne korzystanie z darowizn jest dla nas bardzo ważne – więcej informacji o tym, jak wydajemy pieniądze, znajduje się na tej stronie.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności. Wprowadzając w formularz swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od WeMove Europe informacji o prowadzonych kampaniach oraz zgadzasz się na użycie na tej stronie cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.

Następny krok - podziel się!